Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Perakende Yasasına Yeni Düzenleme

Perakende Yasasına Yeni Düzenlemeler Getiriliyor.
T.C. Ticaret Bakanlığı bir süredir 6585 sayılı “Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun” ile ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. AVM’lerden indirim
marketlerine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler getirmesi planlanan yasa tasarısında
ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı’na yeni yetkilerin verilmesi de öngörülmektedir. Yılsonuna kadar
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanması ve kabulü halinde Cumhurbaşkanı’nı tarafından
yürütülmesi beklenen yasa tasarısında aşağıdaki maddeler üzerinde yeni düzenlemelerin
getirilmesi planlamaktadır.

 • İlk olarak “amaç” maddesinde yapılan yeni düzenleme ile “hizmet sektöründe faaliyet
  gösteren” olarak belirtilmiş olan uygulama alanı “perakende” şeklinde değiştirilerek ilgili
  yasanın kapsamının daraltılması hedeflenmiştir. Bunun yanında sadece perakende işletmeleri
  değil, ek olarak işletmelere mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler de kapsama dahil edilmiştir.
 • Başvuru ve ruhsatlandırma sürecine ilişkin olarak yeni düzenlemede “AVM’lerin yapı ruhsatı
  ve yapı kullanma izin belgeleri” kapsama alınması hedeflenmiştir. Bununla birlikte AVM
  projelerinde ofis, konut vb. projeler de AVM projesi olarak kabul edilmesi planlanmaktadır.
 • Üretici ve tedarikçileri ilgilendiren bir değişiklik ise artık satışa konu ürünlerinin doğrudan
  etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edilmesi, büyük mağaza ve zincir mağazalar
  gibi işletmeler için yasaklanması hedeflenmiştir. Ancak  bu yasağa tabi olmamak için aranan
  mevcut şartlara tasarı 2 şart daha eklemiştir. Bunlar; verilecek hizmetin türü ile prim veya
  bedel oranının sözleşmede belirtilmesi ile prim veya bedel oranının ürün birim satış fiyatının
  %15’inden fazla olmamasıdır.
 • Yeni tasarı ile artık üretici ve tedarikçilerin kendi aralarında yaptıkları alım satım
  işlemlerinden kaynaklı ödemeler de, bunların perakendeciler ile yaptıkları işlemlerde
  bulunan ödeme zamanlarına tabi olacaktır.
 • Hızlı tüketim mallarının alımında yapılacak ödemelerde en fazla 30 günlük süre
  öngörülmesiyle ilgili kısıtlamasının söz konusu olabilmesi için bu yasa tasarısı ile alacaklının
  küçük işletme olması şartı aranmadan, yalnızca borçlunun büyük mağaza veya zincir mağaza
  olması halinde uygulanabilmesi hedeflenmiştir.
 • Artık mağazaların kendi markaları ile ürettikleri ürünlerin (privete label)  satışının yapıldığı
  perakende işletmelerinde, satışa sunulan bu ürünlerin miktarının, aynı ürün grubunda yer
  alan toplam ürün miktarının %25’inden fazlasını oluşturmaması planlanmaktadır.
 • Tasarıda bir başka değişiklik “taksitli satışlar”da meydana gelmiştir. Tasarı ile perakende
  işletmelerin mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcu taksitlendirmelerine,
  taksitli satış yapmalarına imkan tanıyan adımlar atılması planlanmaktadır.
 • Büyük mağaza ve zincir mağazalarda artık raf alanının %5’inin, coğrafi işaretli ürünler ile
  yetkililer tarafından belirlenen mağazanın bulunduğu ilde üretilen hızlı tüketim malı
  niteliğindeki yöresel ürünlerin satışına ayrılması gerekecektir. Bununla birlikte raf tahsisinde
  önceliğin söz konusu ürünlere verilmesi hedeflenmiştir.
 • Çalışma gün ve saatleri tasarı ile meslek kuruluşlarının teklifi olmadan doğrudan Vali’nin
  (yetkili kuruluşun da görüşleri alınmak kaydıyla) belirlenebilecektir. Üst kuruluşlarda ise bu
  durum Bakanlık tarafından gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca bu konuda kolluk kuvvetlerine ön
  inceleme yetkisi verileceği tasarıdan anlaşılmaktadır.
 • Esnaf ve sanatkarlar, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ve belediyelerin tedarik ve dağıtım amaçlı kooperatiflere artık

ortak olabilmesinin önü tasarı ile açılmıştır.

 • Tasarı ile Bakanlığın görev ve yetkileri arttırıldı:
 • Bakanlık artık organizasyonlar düzenleyebilmesi için taslakta belirtilen yerlerde ve belirtilen
  konulara ilişkin düzenlemeler yapabilecek.
 • İnternet siteleri ile hizmet sundukları perakende işletmeleri arasındaki ilişkileri
  düzenleyebilecek.
 • Sitelerin perakende işletmelerinden talep edebilecekleri hizmet bedelinin üst sınırını
  belirleyebilecek.
 • Perakende işletmelerin mal veya hizmet temini amacı ile kullandıkları kart, kupon gibi araçlar
  ile çevrimiçi sistemler vb. uygulamaları sunan ya da faydalanan işletmelerin birbiriyle olan
  ilişkileri ve tüketicilerle olan ilişkilerini düzenleyebilecek. Ayrıca bu araç ve uygulamaların
  piyasa dengesi bozucu ya da rekabet kurallarına aykırı faaliyette bulunulmaması için
  düzenlemeler yapabilecek.
 • Esnafların sattığı ürünleri büyük mağaza ve zincir mağazalarda dönemsel olarak satışa
  sunabileceği gibi malların konumlandırılması  ve hızlı tüketim mallarının ambalajlarının
  farklılaştırılmasına kadar  düzenlemeler yapabilecek.
 • Gıda israflarının engellenmesi ve dezavantajlı kesimlerin gıda ürünlerine ulaşabilmesi
  amacıyla tedbirler alabilecek.
 • Tasarı metninde geçen bir başka değişiklik ayrıca ek ceza düzenlemeleri ve cezaların
  uygulanması konusunda Bakanlığın yetkilendirilmesine ilişkin olduğu görülmekte.
 • Perakende işletmelerin denetimini yapmaya yetkili organlar esnaf ve sanatkarlar odası,
  meslek kuruluşları ve meslek üst kuruluşlarıdır.
 • Artık taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti Bakanlığın yetkilendirdiği işletmeler
  tarafından yapılacak ve taşıtların, taşınmazların ticaretinin takibi ve kontrolü Bakanlıkça
  oluşturulacak bilgi sistemleri ile sağlanacak. Buna bağlı bakanlığın çıkaracağı regülasyonlarla
  söz konusu ticaret belirlenecek, ayrıca noterlik, tapu müdürlüğü ve ilgili diğer tasarıda geçen
  kurumlar Bakanlık tarafından kara taşıtına ilişkin bilgi vermekle yükümlü kılınması
  hedeflenmektedir.