Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) (“Tebliğ”) GSYO’ların portföylerini belirlediği esaslar çerçevesinde oluşturması amacıyla düzenlemeler getirmiş, bu kapsamda GSYO’ların portföyüne çeşitli sınırlamalar getirmiştir. Tebliğ’in 22. maddesinde düzenlenen bu sınırlamalar şu şekildedir:

 1. GSYO’lar, kendi yönetim kontrolüne sahip olan ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün yönetim kontrolüne sahip oldukları şirketlere yatırım yapamazlar. (m. 22/1-a)
 2. GSYO’ların girişim sermayesi yatırımları, kendi aktifleri toplamının en az yüzde elli birini oluşturmak zorundadır. Ancak KOBİ Yönetmeliği’nde tanımlanan KOBİ şartlarını taşıyan girişim şirketlerine doğrudan yapılan yatırım tutarının, GSYO aktif toplamının yüzde beşini geçmesi halinde, bu oran yüzde otuz beş olarak uygulanacaktır. (22/1-b ve ğ)
 3. GSYO’nun girişim sermayesi yatırımları dışında yapacakları ve Tebliğ’in m. 20/1-b maddesinde belirtilen yatırımlarda GSYO, tek bir ihraççının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ancak kendi aktif toplamının en fazla %10’u oranında yatırım yapabilir. (m. 22/1-b)
 4. GSYO,
 • Türkiye’deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine veya
 • Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine,

kendi aktif toplamının en fazla yüzde onu oranında iştirak edilebilecektir. (m. 22/1-ç)

 1. GSYO tarafından, Tebliğ’in 20. maddesinde izin verilen durumlarda verilebilecek rehin, teminat ve ipoteklerin tutarı GSYO aktif toplamının %10’unu geçemeyecek ve bir girişim şirketi yararına verilen ve tesis edilen rehin, teminat ve ipoteklerin tutarı ilgili girişim şirketine sağlanan girişim sermayesi yatırım tutarının %25’ini aşamayacaktır. (m.22/1-d)
 2. GSYO’nun, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ’de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşlarına kendi aktif toplamının yüzde kırk dokuzu oranında yatırım yapabilecektir ve bu girişim sermayesi yatırımı, ilgili kuruluşun sermayesinin yüzde yirmisini aşamayacaktır. (m.22/1-e)
 3. GSYO, girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına en fazla kendi aktif toplamının yüzde yirmi beşi oranında yatırım yapabilir. (m.22/1-f)
 4. GSYO’lar, portföylerini döviz, faiz gibi risklerle piyasa risklerine karşı korumak amacıyla -esas sözleşmelerinde hüküm bulunması şartıyla- türev araçlara taraf olabilirler. (m. 22/1-g)
 5. GSYO’ların girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansman sağlamaları durumunda, en fazla olarak GSYO aktif toplamının yüzde yirmi beşi oranında yatırım yapabilmelerine izin verilmiştir. (m. 22/1-h)
 6. GSYO, Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ya da vadesiz mevduat ve katılma hesabına en fazla kendi aktif toplamının %20’si oranında yatırım yapabilecektir. (m. 22/1-ı)

Belirtilen bu portföy sınırlamalarına GSYO’nun yıl sonu bireysel finansal tablosundaki aktif toplamına göre uyum sağlanması gerekmektedir. Portföy sınırlamalarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinden GSYO yönetim kurulu ya da yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmişse ilgili murahhas üye sorumludur. Tebliğ’in 24. maddesinde, portföy sınırlamalarına aykırılık oluşması durumunda alınacak tedbirler, bunların süreleri ve yaptırımları düzenlenmiştir.