Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu

Elektronik ortamda yapılacak tebligatların usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla
düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı
Resmi Gazete ile yayımlanmış olup 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu
tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (“PTT”) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içermektedir.
Elektronik tebligat işlemleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (“UETS”) üzerinden
yürütülecektir.

Yönetmelik uyarınca; aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla
yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III)
ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve
kefalet sandıkları.
ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
g) Noterler.
ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya
ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde
vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Yukarıda yer alanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler de talepleri halinde elektronik
tebligat adresi temin edebilecek olup, elektronik tebligat adresi alınması durumunda bu
kişilere de elektronik tebligat yapılması zorunlu olacaktır.
Yönetmelik il, elektronik tebligat yapılması zorunlu olan kişilerin, zorunluluğun başladığı
tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresi almak üzere PTT’ye başvuru
yapmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen
beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.
Elektronik yolla yapılan tebligat hakkında PTT tarafından bilgilendirme almak isteyen
kullanıcılar, ücret mukabilinde telefon numarasını bildirmek suretiyle kısa mesaj yolu ile veya

ücretsiz olarak e-posta yolu ile bilgilendirilebilecektir. Ancak bu yöntemler ile yapılacak
bilgilendirmelerin bir şekilde yapılmamış veya geç yapılmış olması tebligatın geçerliliğini
etkilemeyecektir.

Tebligatın elektronik olarak yapılmasının akabinde en geç yirmi dört saat içerisinde ise
tebligat çıkarmaya yetkili kuruluşlara bildirim yapılacak olup, bu husus tebligatın muhatabın
adresine ulaştığına dair delil kaydı niteliği taşıyacaktır. Delil kayıtları aksi ispat edilmedikçe
kesin delil niteliğinde olacaktır.

UETS’nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti
verilmeyeceğinden UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması
gerekmektedir.

Mevcut KEP adresleri ile;

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 18. Maddesinin 3.fıkrası uyarınca;

Tacirler arasında,
Diğer tarafı temerrüde düşürmeye,
Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin
İhbar
İhtarlar,

  • TTK’nın 1525. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca;

Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,
İhbarlar,
İhtarlar,
İtirazlar ve benzeri beyanlar;
Fatura,
Teyit mektubu,
İştirak taahhütnamesi,
Toplantı çağrıları

Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi
gönderilebilecektir.