Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)’te Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların uyması
gereken kurallar ve İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt yükümlülüğü hakkında yeni düzenlemeler
getirilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile ilk defa İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) kurulmuş ve düzenlenmiş
olup, bu sistem üzerinden ticari elektronik ileti onayının alınması, reddetme hakkının
kullanılması ve şikayet yoluna başvurulması konusunda aşağıda detayı verilecek yenilikler
getirilmiştir. Ticari elektronik ileti göndermek isteyen kişiler tarafından sisteme
kayıt zorunlu olup, ileti gönderilmesi amacıyla İYS üzerinden onay alınması, reddetme
hakkının kullanılması ve şikayet yoluna başvurulması konusunda mevcut düzenlemelere ek
olarak ihtiyari bir yol getirilmiştir.

1. İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir ?
Hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp
yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz
gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin
durumunu görüntüleyebilecekleri, internet portalı, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi
üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgası ve elektronik imza ile kayıt altına alıp
gelişmiş güvenlik standartları dâhilinde saklayacak ulusal ortak veri tabanı sistemidir. Buna
göre, Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İYS’ye kaydolması
gerekmekte olup İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ise hizmet sağlayıcılar tarafından
ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.

2. Sisteme Kayıt Olma Ve Onay Alma Yükümlülükleri Nelerdir?
İleti Yönetim Sistemi, 1 Mart 2020 tarihinde hizmet sağlayıcıların izin girişine açılacaktır. Kısa
bir süre içerisinde ise iys.org.tr adresi üzerinden ön başvurular yapılmaya başlanacaktır. İYS
hesabı açıldıktan sonra ise halihazırda hizmet sağlayıcıda var olan mevcut izinler (onaylar)
bu sisteme yüklenmelidir. Bu yükleme için verilen sürenin son tarihi ise, 1 Haziran
2020’dir. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince 1
Haziran 2020'ye kadar İleti Yönetim Sistemi'ne aktarılmayan izinler geçersiz kabul
edilecektir.

Bu sürenin sonunda alıcılara, onayların İYS’ye yüklendiği ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol
edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden
kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilmesi gerekmektedir. Ek olarak, alıcıların da
İYS’ye kaydedilen onaylarını 01.09.2020 tarihine kadar kontrol etme yükümlülükleri olup bu
sürenin bitiminden sonra, gönderilen ticari elektronik iletilerin izinli kabul edileceği
belirtilmiştir.Ticari Elektronik İleti gönderilebilmesi için başvurulacak onay yollarına, ilgili onayın İYS
sistemi üzerinden alınabilmesi yolu da eklenmiştir.

3. Ticari Elektronik İleti Onayı Alınmasına İlişkin Düzenlemeler
Yönetmelik’in “Onayın Alınması” başlıklı maddesine getirilen İYS düzenlemeleri uyarınca
ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayın yazılı olarak veya her türlü elektronik
iletişim aracıyla alınabileceğini belirten düzenlemeye ek olarak ilgili onayın İYS üzerinden de
alınabileceği hükmü de maddeye eklenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak onayın
elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisinin, reddetme imkânı da
tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletileceğine ilişkin
ifade “24 (yirmi dört) saat içinde” iletileceği şeklinde yeniden düzenlenmiş ancak eklenen
yeni bir ifade ile bu hükmün İYS üzerinden alınan onaylarda uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra; alıcılardan onay alınmasına ilişkin düzenlemelere ek olarak
getirilen düzenlemeler ise aşağıdaki şekildedir:

 • İYS üzerinden alınan onaylarda olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır.
 • İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet
  sağlayıcıya aittir.
 • İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 (üç) iş günü içinde İYS’ye
  kaydedilir.
 • İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilir.

4. Şikayet Başvurularına İlişkin Düzenlemeler
Yönetmelik’in 14. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen şikâyet başvuru usulleri arasına “İYS”
ibaresi eklenerek şikâyet başvurularının; elektronik ortamda e-Devlet kapısı, İYS veya
Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının
bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılabileceği belirtilmiştir.
Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerde şikâyetin sonuçlandırılma usulünde ön
inceleme aşaması ve hizmet sağlayıcılarının uyması gereken birtakım kriterler getirilmiştir. Bu
düzenlemeye ilave olarak; 15. madde içeriğine yeni bir fıkra eklenerek, hizmet sağlayıcının
talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcının, şikâyet
başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden 15 gün içinde
yanıtlaması zorunluluğu getirilmiştir.

 • Yönetmelik’in 8. maddesi kapsamında ticari elektronik iletinin içeriğine ilişkin hususlar
  belirtilirken ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası
  ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verileceği
  belirtilmiş olmakla birlikte Değişiklik Yönetmelik ile birlikte bu bilgiler arasına vergi kimlik
  numarası da eklenmiştir.
 • Yönetmelik’in 8. maddesi kapsamına eklenen 4. fıkra ile sesli arama ile yapılan ticari
  elektronik iletilerin içeriğinde; tacirler için ticaret unvanına, esnaflar için ise adı ve soyadına
  yer verileceği ve hizmet sağlayıcının, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini
  tanıtan diğer bilgilere yer verebileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik’in 13. maddesi içeriğinde yapılan düzenleme ile hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcının onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklayacağına ilişkin düzenleme 3 yıl olarak değiştirilmiştir