Arabuluculuk Ücretlerine İlişkin Genel Bilgi

İşçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından “dava şartı” olarak uygulanan arabuluculuk
müessesesi, 7155 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren
alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklar bakımında da zorunlu hale gelmiştir.
Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile
uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret
miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan hallerde, 31.12.2018
tarihinde 30642 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 2019 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret
Tarifesi hükümleri uygulanmaktadır.

Bu tarifede yer alan ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılması mümkün değildir,
aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu
Tarife hükümleri uygulanacaktır.

Belirtiriz ki aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.
Konusu para olan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda ödenecek
arabuluculuk ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır;

Üzerinde anlaşılan meblağın;

1) İlk 35.000,00 TL’si için;
Bir arabulucu görev yaparsa; % 6
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 9

2) Sonradan gelen 45.000,00 TL’si için;
Bir arabulucu görev yaparsa; % 5
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 7,5

3) Sonradan gelen 80.000,00 TL’si için;
Bir arabulucu görev yaparsa; % 4
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 6

4) Sonradan gelen 240.000,00 TL’si için;
Bir arabulucu görev yaparsa; % 3
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 4,5

5) Sonradan gelen 600.000,00 TL’si için;
Bir arabulucu görev yaparsa; % 2
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 3

6) Sonradan gelen 750.000,00 TL’si için;

Bir arabulucu görev yaparsa; % 1,5
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 2,5

7) Sonradan gelen 1.250.000,00 TL’si için;
Bir arabulucu görev yaparsa; % 1
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 1,5

8) 3.000.000,00 TL’den yukarısı için;
Bir arabulucu görev yaparsa; % 0,5
Birden fazla arabulucu görev yaparsa; % 1

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda ödenecek
olan arabuluculuk ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır;

1) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,
İlk üç saate kadar: 330,00 TL
Takip eden her saat için: 255,00 TL

2) İşçi – işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,
İlk üç saate kadar: 170,00 TL
Takip eden her saat için: 120,00 TL

3) Tüketici uyuşmazlıklarında; taraf başına;
İlk üç saate kadar: 170,00 TL
Takip eden her saat için: 120,00 TL

4) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına;
İlk üç saate kadar: 170,00 TL
Takip eden her saat için: 120,00 TL

5) Diğer uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,
İlk üç saate kadar: 205,00 TL
Takip eden her saat için: 155,00 TL

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında taraf vekiline ödenecek ücretler;
Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak olan avukatlık ücreti
kararlaştırılırken İstanbul Barosu tarafından yayınlanan 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi
tavsiye niteliğinde Avukat ve Vekil Eden arasındaki en az ücret tarifesi, akdi avukatlık
ücretinin kararlaştırılabilecek asgari değerini göstermektedir. Buna göre Arabuluculukta Taraf
Vekilliği Ücreti asgari olarak; 3.500,00 TL'den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
olarak belirlenmektedir. Bu meblağ taraflar arasındaki anlaşmaya göre arttırılabilir.