Vergi ve Diğer Mali Yükümlülüklerle İlgili Konularda Araştırma ve Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulan “Vergi Komitesi Yönetmeliği” Yürürlüğe girdi. Yönetmelik; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Buna göre Komite’nin bir Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden oluşacağı düzenlenmiştir. Kurum’un görevleri arasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak başta olmak üzere vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek, her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek, vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak, inceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak, vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek, Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere Kalite Güvence Sistemini geliştirerek uygulamak, Performans Değerlendirme Sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak, vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak, Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak sayılmıştır. Vergi Denetim Kurulu Başkanı, atama tarihi itibariyle Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı on iki yılı aşan ve bu sürenin en az on yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından atanacağı öngörülmüştür. Ayrıca Başkan’ın başta Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek olmak üzere Vergi Müfettişlerini görevlendirmek, verilen görev uygulanışını izlemek ve çalışmalar denetlemek gibi pek çok görev ve yetki öngörülmüştür.

Yönetmelik ayrıca vergi müfettişliği yardımcılığına ilişkin sınavlara, atama usullerine ve temel eğitim düzenlemelerine yönelik detaylı düzenlemeler içermektedir. Vergi müfettişliği yardımcılarının görevleri arasında isee ilgili kanunlara göre incelemeler yapmak, mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerileri Başkanlığa bildirmek, iktisadi ve mali gibi konularda araştırma ve etütler yapmak vb. hususlar sayılmıştır.