Mart 19, 2020

Vergi Komitesi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Vergi ve Diğer Mali Yükümlülüklerle İlgili Konularda Araştırma ve Çalışmalar Yapmak Üzere
Kurulan “Vergi Komitesi Yönetmeliği” Yürürlüğe girdi.

Yönetmelik; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş
bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin
oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

Buna göre Komite’nin bir Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi
Müfettişlerinden oluşacağı düzenlenmiştir. Kurum’un görevleri arasında 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak başta olmak üzere
vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek, her türlü bilgi, veri ve
istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin
faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle
risk alanlarını tespit etmek, vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli
eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak, inceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek
ve istatistikler oluşturmak,  vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart,
ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek, Vergi Müfettişlerinin
mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
bu amaca katkı sağlamak üzere Kalite Güvence Sistemini geliştirerek uygulamak, Performans
Değerlendirme Sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre
değerlendirmek, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların
ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak, vergi
mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak, Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme,
denetim ve soruşturmaları yapmak, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
sayılmıştır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanı, atama tarihi itibariyle Devlet memuriyetinde bulunan,
kamudaki hizmet süresi toplamı on iki yılı aşan ve bu sürenin en az on yılında Vergi Müfettişi
olarak görev yapmış olanlar arasından atanacağı öngörülmüştür. Ayrıca Başkan’ın başta
Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek olmak üzere Vergi
Müfettişlerini görevlendirmek, verilen görev uygulanışını izlemek ve çalışmalar denetlemek
gibi pek çok görev ve yetki öngörülmüştür.

Yönetmelik ayrıca vergi müfettişliği yardımcılığına ilişkin sınavlara, atama usullerine ve temel
eğitim düzenlemelerine yönelik detaylı düzenlemeler içermektedir. Vergi müfettişliği
yardımcılarının görevleri arasında isee ilgili kanunlara göre incelemeler yapmak, mali
mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerileri Başkanlığa bildirmek,
iktisadi ve mali gibi konularda araştırma ve etütler yapmak vb. hususlar sayılmıştır.