SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI GÜNCELLENDİ

İş akdi, işveren veya işçi tarafından sonlandırılabilmekte olup işten çıkış kodu, akdin hangi nedenlerle sonlandırıldığını belirlemeye yarayan kod olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından 01.04.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı Genelge’de yer alan işten çıkış kodları güncellenmiştir. Bu kapsamda Kod 29, işten çıkış kodları  arasından kaldırılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar için ayrı ayrı olmak üzere yeni işten çıkış kodları eklenmiştir.

 

KOD 29 İŞTEN ÇIKIŞ KODU KALDIRILDI

Kod 29, işten çıkarma sebebi olarak “İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi’ne olanak sağlamaktaydı.

Korona virüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla 16.04.2020 tarihinden itibaren uygulanan fesih yasağı kapsamında Kod 29 ile belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ise söz konusu fesih yasağı uygulamasının istisnasını oluşturmaktaydı.

Kurum tarafından, bu süreçte söz konusu istisnadan faydalanılarak işveren tarafından fesihlerin tamamının Kod 29 ile yapılmasının belirsizliklere yol açtığı belirtilmiş ve sonuç olarak değişikliğe gidilmiştir.

 

9 YENİ İŞTEN ÇIKIŞ KODU EKLENDİ

Genelge ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar bakımından 4857 sayılı İş Kanunu madde 25 kapsamında anılan fesih nedenlerinin her biri için ayrı çıkış kodları belirlenmiştir. Buna göre Kurum tarafından eklenen yeni işten çıkış kodları aşağıdaki gibidir:

  • Kod 42 – Gerçeğe aykırı özgeçmiş sunma

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-a)

  • Kod 43 – Şeref ve haysiyet kırıcı isnadda bulunma

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-b)

  • Kod 44 – Cinsel tacizde bulunma

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-c)

  • Kod 45 – İşyerine sarhoş gelme ve işveren ya da işçilere sataşma

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-d)

  • Kod 46 – Hırsızlık ya da mesleki sırları ortaya atmak

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-e)

  • Kod 47 – İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan suç işlenmesi

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-f)

  • Kod 48 – İzinsiz haklı sebebe dayanmayan devamsızlık

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-g)

  • Kod 49 – Ödevli olunan işleri hatırlatıldığı halde yapmamak

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-h)

  • Kod 50 – İşin güvenliğini ve makineleri hasara uğratma

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. (4857 sayılı Kanun Madde 25/II-ı)