Kişisel Verilerin Korunması – Aydınlatma Metni

Gemicioğlu Hukuk Bürosu (“Gemicioğlu”) müvekkillerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve
irtibat halinde bulunduğu diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna
önem vermektedir. Gemicioğlu; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”)
uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olarak addedilmektedir.
Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin Veri Sorumlusu olarak
aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Gemicioğlu, Avukatlık Kanunu uyarınca yürütmekte olduğu hukuki hizmet ve danışmanlık
faaliyetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere tam ve doğru
hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel veriler, tarafımızca
sağlanacak hukuki hizmetten faydalanmak üzere; elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel
yöntemler vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen
otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan
sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, ofisleri,
internet sitesi, sınırlı erişim yetkisi bulunan online bilgi havuzu ile yasal azami süreler
aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek
sürelere uygun olarak yurt içinde yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma,
saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme,
değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, aktarılma, transfer ve kişisel
veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru
ve tarafımıza iletildiği ölçüde güncel, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı ve ölçülü
olarak ve ayrıca Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer
alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”
şartlarına dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.
Diğer yandan kişisel verileriniz, Gemicioğlu tarafından sunulan hukuki hizmetlerden sizleri
faydalandırmak ve Avukatlık Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için
gerekli çalışmaların hukuk birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin

yürütülmesi, hizmetlerin kullanılması, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
ve sunulmakta olan hukuki hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, hukuksal
süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması vb.
hususların takibi amacıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel
olarak, haklarınıza halel gelmeyecek şekilde ve meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile
bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir
şekilde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde Gemicioğlu Hukuk
Bürosu bünyesinde istihdam edilen avukat ve çalışanları ve süreçlerin takibi esnasında
paylaşılması gereken üçüncü kişiler dışında başkaca üçüncü kişilere açıklanmamakta veya
aktarılmamaktadır.
Ancak, Avukatlık Kanunu hükümleri ve yasadan doğan yükümlülükler halinde, kamu
kurumları, mahkemeler, denetleyici kurumlar vb. idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep
edilmesi halinde, Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak veri sahibinin de bilgisi ve onayı
dahilinde yukarıda yer alan kurumlar ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Veri Sorumlusuna
Başvuru Yolları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri
sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır.

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı
olarak Halaskargazi Cad. Atamın Apt. No:210/3-5 Şişli/İstanbul adresine konuya ilişkin ek bilgi
ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir
veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak
veya [email protected] e-mail adresine, Gemicioğlu sisteminde kayıtlı elektronik e-
posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanma Yöntemi
Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı ile ilgili
taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerden; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi
tespit edici gerekli bilgiler ile yukarıda belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; __________________ adresindeki formu
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “________________________________” adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla ulaştırabilir, ilgili formu
___________________ adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirket
sisteminde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.