İş Hukukunda Fazla Çalışma
Fazla çalışmaya ilişkin hükümler; İş kanunu md.41-43’de,deniz iş kanunu md.28’de,Basın İş
kanunu Ek madde 1’de düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi fazla çalışmayı
düzenlemektedir. İş Kanun’un 41. Maddesine göre, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi
nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Haftalık çalışma saati 45 saattir ve 45 saatten fazla
çalışma durumunda işçinin fazla çalışma ücret hakkı vardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her
bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde elli yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar
karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı zamanı serbest zaman olarak kullanabilir. Fazla
saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir ve fazla çalışma süresinin toplamı bir
yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.