Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı KHK' de Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, Dijital Hizmet Vergilerine İlişkin Neler Getirecek ?
Hangi hizmetler vergi kapsamına giriyor?

Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin 24.10.2019 tarihli kanun teklifi, 07.12.2019 tarihli ve 30971
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. İlgili kanuna göre, Dijital Hizmet
Vergisi’nin mükellefi kanunda tanımlanan dijital hizmet veren “Dijital Hizmet Sağlayıcıları”
olacaktır. Söz konusu Dijital Hizmetler;
Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti,
Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı,
Bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, elektronik cihazlara
kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmet,
Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve
işletilmesine yönelik hizmet,
olarak tanımlanmış olup, tanımlanan bu hizmetlere ilişkin aracılık hizmeti sağlayanlar da
Dijital Hizmet Vergisine tabidir.

Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefleri kim olacak?
Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefi, Dijital Hizmet Sağlayıcıları olacaktır. Dijital Hizmet
Vergisi'ne tabi hizmetlere ilişkin Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından ve
dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro veya muadili yabancı para karşılığı Türk
Lirası’ndan fazla olanların Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacağı düzenlenmiştir.
Mükellefin finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu
hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği
toplam hasılat dikkate alınacaktır.

Düzenlemeye göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş
merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye
Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf
olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu
tutabilecektir.

Kimler vergiden muaf tutulacak?
Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi hizmetlere ilişkin Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk
Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro’dan veya muadili
yabancı para karşılığı Türk Lirası’ndan az olanlar ise Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf
olacaktır.

İlgili hesap dönemi içinde bu hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecek
ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden
itibaren Dijital Hizmet Vergisi mükellefiyeti başlayacaktır. Söz konusu hadlerin aşılıp
aşılmadığının tespitinde, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili
hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınacaktır. Arka arkaya iki hesap
dönemi boyunca muafiyete ilişkin hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi
muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlayacaktır.

Bu hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar
indirmeye veya üç katına kadar artırmaya aynı kanunun 4. Maddesi uyarınca
Cumhurbaşkanı’nın yetkisi bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve
uygulanması amacıyla bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve düzenlemenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda bildirim ve
belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine
getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 gün ek süre verilecektir. Verilen
ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru
olarak yerine getirmeyenler muafiyetten yararlanamayacaktır.

Kanuna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu’nun ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik
haberleşme hizmetleri üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu
kapsamındaki bazı hizmetler, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanunun, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşturulan ürünlerin
satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital
Hizmet Vergisi’nden istisna tutulmuştur.

Vergiye konu matrah ve oran nedir?
Dijital Hizmet Vergisi’nin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren
hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacaktır. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde
döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış
kuru üzerinden Türk parasına çevrilecektir. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı
altında indirim yapılmayacaktır. Dijital Hizmet Vergisi’nin oranı %7.5 olarak belirlenmiştir. Bu
oran, Cumhurbaşkanı tarafından hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e
kadar indirilebilecek olup veya iki katına da arttırılabilir. Dijital Hizmet Vergisi, matraha bu
%7.5 oranın uygulanmasıyla hesaplanacaktır.
Vergilendirme Dönemi
Dijital Hizmet Vergisi vergi dönemleri, birer aylık dönemler olacak olup, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, bu dönemi üçer aylık dönemlere kadar çıkartmaya yetkilidir.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yaptırımlar neler?
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, bu durum Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
internet sitesinde ilan edilir. İlandan itibaren 30 gün içerisinde bu yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi halinde, Dijital Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan hizmetlere erişimin, bu
yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine, Hazine ve Maliye bakanlığı
tarafından karar verilir ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri
Kurumu’na gönderilir. Engelleme kararının gereği, erişim sağlayıcıları tarafından bildirimden
itibaren 24 saat içerisinde yerine getirilir.

Çifte Vergi Uygulanması Sorunu
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin

olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık
edenlere, %15 oranında stopaj vergisi yükümlülüğü getirilmişti.
Dijital Hizmet Vergisi, 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen stopaj vergisini
kaldırmamakta olup, Dijital Hizmetlere ilişkin getirilen %7.5 oranında vergi yükümlülüğü,
aksine bir düzenleme getirilene kadar 476 sayılı düzenleme ile getirilen %15 stopaj vergisi ile
birlikte uygulanacaktır. Söz konusu durum, mükelleflere çifte vergi yükümlülüğü
getirmektedir.