Değerli Konut Vergisi Nedir ?

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Kanun (“Kanun”) ile Değerli Konut
Vergisi düzenlenmiştir.

5.000.000 TL ve üzerinde üzerindeki mesken nitelikli taşınmazlar bu verginin konusudur.
Düzenlemeye konu olan mesken nitelikli taşınmazlar, tapuda nitelik kısmında; mesken,
konut, dubleks mesken, dubleks konut, tripleks mesken, tripleks konut, bahçeli kargir, ev vb.
şeklinde içinde ev, konut, mesken ibareleri geçen taşınmazlardır.

Değerli Tespiti Nasıl Yapılacak ?
Konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeyle
belirlenir. İlgilerin ulaşabileceği şekilde internet sitesinde ilan edilir, ayrıca ilgiliye tebliğ
olunur. Mükellefler tarafından taşınmaz değerine ilişkin tebliğ tarihinden itibaren 15’inci
günün sonuna kadar Müdürlüğe itiraz hakkı bulunmaktadır. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün
içerisinde değerlendirilmeye alınır ve sonuçlandırılır. Kesinleşen değer internet sitesinde ilan
olunur ve ilgiye tebliğ edilir. Verginin matrahı bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü’nce belirlenen değerden yüksek olanıdır. Bu vergi uygulamasında, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi
değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette,
matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Ödeme Koşulları ve Zamanı Nedir ?
5.000.000 TL’lik istisna tutarının aşıldığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna
kadar beyanname ile beyan edilir. Değerli konut vergisi ilgili yılın ŞUBAT ve AĞUSTOS
aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. Değerli konut vergisi mesken nitelikli
taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine ödenir.

Vergi Oranı Kaçtır ?
Vergi oranı; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3) , 7.500.001 TL ile
10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6), 10.000.000 TL ve üzeri olanlar (Binde 10)’dur.

KİMLER VERGİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR ?
Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi
de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder.
Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında
mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Hangi Taşınmazlar Değerli Konut Vergisinden Muaf Tutulacaktır ?
Kanun’da bazı taşınmazlar vergiden muaf tutulmuştur. Buna göre aşağıda sayılan taşınmazlar
söz konusu olduğunda vergi yükümlülüğü doğmayacaktır:
Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına
sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.
Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla
mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri

olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik
kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar
(intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile
sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli
taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların
müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası
kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli
taşınmazlar.

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa,
devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı
inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli
taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri
hariç).