193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (“Kanun“) Yapılan Değişikliklerde Esnafa Gelir Vergisi Muafiyeti Ve Sosyal Medya İçerik Üreticilerine Yönelik Vergi Düzenlemesi Başta Olmak Üzere Tarımsal Destek Ödemelerinin Vergilendirilmesinden Elektronik Vergi Dairesine; Damga Vergisinden Özel Usulsüzlük Cezalarına Pek Çok Değişiklik Yer Alıyor.

 • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal medya içerik üreticilerinin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar, Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şartı ile gelir vergisinden müstesna olacaktır. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanun’un 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.
 • Yapılan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır.
 • Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi,Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir
 • Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecektir.
 • Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerine  gönderilecektir.
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na “Elektronik defter beratı”; ve “Elektronik muhasebe fişi”; tanımları eklenmiş olup mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanmıştır.
 • Banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler ile belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler, bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilecektir.
 • Kanun’un mükerrer 298 inci maddesinin başlığı “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre: Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanunla belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecektir.
 • Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1.400 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 • Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar, gün esasına göre amortisman ayırabilecektir.
 • Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilecektir. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılmıştır.
 • Mükellefler, usulüne uygun çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine aykırı vergilendirilmesi veya bu şekilde vergilendirileceğine dair kuvvetli emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın “karşılıklı anlaşma usulü” hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığına başvurabilecektir.
 • Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları, Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınmıştır.
 • Damga Vergisi Kanunu’nda, “Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünde yapılan düzenlemelerle, teminatlı sermaye piyasası araçlarının ihracında işlem maliyetlerinin azaltılması sağlanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin düzenlenen makbuz ve kağıtlara damga vergisi istisnası yapılacaktır.
 • Kanun’a göre basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden muaf tutulacaktır.