1. Yetkili Organ Kararına İhtiyaç Vardır.

Tahvil, ihraççıların Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) (“Tebliğ”) hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracını ifade etmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 504’ncü maddesi, her çeşit menkul kıymetin aksi başkaca bir kanunda öngörülmediği sürece ancak genel kurul kararıyla ihraç edilebileceğini düzenlemiş, 505’nci madde ise; genel kurulun, menkul kıymet çıkartma yetkisini ve bu ihraç edilecek menkul kıymetin hüküm ve şartlarını belirleme yetkisini, en çok on beş ay için yönetim kuruluna verebileceğini düzenlemiştir. Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) m. 31/3 hükmüne göre de borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna süreli veya süresiz olarak devredilebilmektedir. Bu bakımdan ihraççının genel kurulu tarafından veya genel kurul kararıyla yahut şirket esas sözleşmesiyle sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi yönetim kuruluna tanınmış ise yönetim kurulu tarafından tahvil ihraç kararı alınmasıyla birlikte ihraç süreci başlayacaktır.

 

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) Başvurulmalı ve SPK’nin Onayı Alınmalıdır.

Borçlanma araçlarının ihracında hem SerPK’de hem de Tebliğ’de SPK’ye başvuru zorunluluğu düzenlenmiştir. Borçlanma aracının halka arz edilerek ihracına ve halka arz edilmeksizin ihracına ilişkin SPK’ye başvuruda farklı düzenlemelere gidilmiştir.

SerPK’nin 4. maddesine göre, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve bu izahnamenin de SPK tarafından onaylanması gerekmektedir. İzahnamede yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ve değerlendirilebilecek şekilde olmalıdır.  İzahname, ihraççıya ve ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet bölümü de içermek üzere düzenlenir. Özet bölümü ihraççıya, varsa garantöre, garantinin niteliğine ve ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin temel özellik, hak ve riskleri içerecek şekilde kısa, açık ve anlaşılır ifadelerden oluşur. Kurul, izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olduğunun tespiti hâlinde izahnamenin onaylanmasına karar verir. Kurul tarafından izahnamenin onaylanması halinde, İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)’nin 28’nci maddesi hükmü uyarınca izahnamenin on beş iş günü içerisinde ihraççı şirketin internet sitesinde ve ihraççının Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üyeliği var ise, burada ilan edilmesi gerekmektedir.

İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bunun yanı sıra bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşu gibi kurumlar da izahnameye dayanak teşkil eden raporlardaki bilgilerden sorumludur.

SerPK’nin 11. maddesine göre sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihracı halinde ortaklıklar ihraç belgesi hazırlamak ve bu belgeyi de izahnamenin onaylanmasını düzenleyen SerPK’nin 6. maddesi hükmü çerçevesinde SPK’nın onayına sunmakla yükümlüdürler. Kurulca ihraç belgesinin onaylanmasının ardından ihraççılar, Kurul nezdinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın -Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde- her tertip tahvilin satışından önce yalnızca Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’na başvurarak satış işlemini gerçekleştirebilirler.

İhraç belgesindeki kayıtlar bakımından sorumluluk, SerPK’nın 11’nci maddesinin 32. maddeye atfıyla kamuyu aydınlatma belgelerinden sorumluluğunu düzenleyen genel hüküm kapsamında tutulmuştur.

 

  1. MKK’ye Bildirim Yapılmalı, Tahvil Kayıt Altına Alınmalıdır.

Bir borçlanma aracı olan tahvillerin, Tebliğ’in 8. maddesi kapsamında MKK nezdinde elektronik ortamda kaydı ve izlenmesi zorunlu tutulmuştur.