Genel kurulda alınan kararlar, toplantıya katılıp katılmadığına bakılmaksızın tüm pay sahiplerini bağladığından kanun koyucu, toplantıların yapılması ve karar alınması için, genel kurulda sermayenin belli bir oranına sahip pay sahiplerinin hazır bulunmasını ve karara olumlu oy vermesini zorunlu kılmıştır.

Kanun koyucu “yeter sayıları (nisapları)” belirlerken gündem konularını dikkate almış; ağırlaştırılmamış (“basit”) yeter sayı öngördüğü gibi; önemine göre, belli konular için ağırlaştırılmış toplantı ve karar yeter sayıları da düzenlemiştir.

Anonim Şirketlerde Genel Kurulun toplanarak karar alabilmesi için kanunda öngörülmüş bulunan toplantı ve karar nisapları aşağıdaki şekildedir:

 

(i) Kanunen Ağırlaştırılmamış (Basit) Nisap

(ii) Kanunen Ağırlaştırılmış Nisaplar

Kanunda yukarıdaki şekilde düzenlenmiş olan nisapların, pay sahiplerince esas sözleşmeye konulacak hükümler ile ağırlaştırılması mümkün ise de azaltılabilmesi mümkün değildir.

Bu noktada şirket esas sözleşmesinde belli konular için bu nevi yani kanunda düzenlenenden ağır nisapların ön görülmesini arzu eden yatırımcılar açısından pay sahipleri sözleşmeleri ortaya çıkmaktadır. Pay sahipleri sözleşmelerinde, esas sözleşmeye derç edilmek üzere, bu şekilde düzenlemeler yapılabilir. Şirketin faaliyet konusuna, yatırımcının yatırım yapmaktaki amacına vb. bağlı olarak, belli konulardaki kararların kanunda aranılandan daha ağır nisaplarla alınmasını isteyen yatırımcıların, imzalayacakları pay sahipleri sözleşmesinde bu tür düzenlemeler yapılmasını sağlamaları önerilmektedir.

Diğer yandan, mevcut bir şirkete yatırım yolu ile sonradan dahil olacak yatırımcıların gerek Şirket esas sözleşmesini gerek taraf olması kararlaştırılan mevcut pay sahipleri sözleşmesini mutlaka kontrol etmeleri önerilmektedir. Zira şirkette kararların alınmasını fazlasıyla zorlaştırıcı ve hatta şirketin kilitlenmesine sebep olabilecek şekilde ağırlaştırılmış nisaplar öngörülmüş ise yatırım yapmadan önce bunların bilinmesi ve buna göre değerlendirme yapılması önem arz etmektedir.

Son olarak belirtmek isteriz ki, pay sahipleri sözleşmesi ile belirlenen ve esas sözleşmeye derç edilen nisap düzenlemelerine aykırı şekilde yani eksik nisapla karar alınması halinde genel kurul kararların hükümsüzlüğü sonucu doğabilecektir. Ayrıca pay sahipleri sözleşmesinde kararlaştırılan bu düzenlemeler esas sözleşmeye derç edilmeseler dahi sözleşmeye aykırı şekilde kararlar alınması halinde pay sahibinin sözleşmesel hakkı uyarınca genel hükümlere göre talepler ve yaptırımlar gündeme gelecektir.