Kişişel Verilerin Korunması Mevzuatında Yapılan Güncel Düzenleme
28.04.2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kişisel
verilerin korunması ile ilgili birçok maddede düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır

Yapılan değişiklikler ile birlikte;

 • VERBİS’e kayıt ile yükümlü olan veri sorumlularının kişisel veri işleme envanteri hazırlamakla
  yükümlü olduğu ve kişisel veri işleme envanterinde, kişisel veri işlenmesinin hukuki sebebinin
  bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde
  Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi ile Kişisel Veri İşleme Envanteri Örneği
  yayınlanmıştır.
 • Veri sorumlusu temsilcisi ile irtibat kişisi tanımlarındaki karışıklığın önüne geçilmesi amacıyla
  bu tanımlamalar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre irtibat kişisinin veri sorumlusu veya veri
  sorumlusu temsilcisinin Kanun veya ikincil düzenlemeler ile ilgili yükümlülükleri kapsamında
  Kurum ile iletişimini sağlaması amacıyla VERBİS’e kayıt esnasında bildirilen kişi
  olduğu,  temsile yetkili olmadığı ve kamuya açıklanmayacağı, veri sorumlusu temsilcisinin ise,
  Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının kendilerini temsil etmek üzere belirledikleri
  üçüncü kişi olduğu açıklığa kavuşturulmuştur,
 • Mevcut düzenlemelerde açıkça yer verilmeyen “Muhafaza edilme süresi” ifadesi mevzuat
  metinlerine eklenmiştir. Böylelikle kişisel veri işleme envanterinde açıkça kişisel verilerin
  muhafaza süresinin bulunması gerektiği düzenlenmiştir.
 • VERBİS’e kayıtlı olan veri sorumlularının kayıt bilgilerinde değişiklik olması halinde bu
  değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 7 gün içerisinde VERBİS üzerinden Kurum’a
  bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir.
 • Veri kayıt sistemi tanımı, “Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
  sistemi” olarak Kanun ile aynı anlamı ifade edecek şekilde düzenlenmiştir.
 • Veri sorumlusuna getirilmiş olan, kişisel verilerin farklı amaçlar ile farklı birimlerde işlenmesi
  durumunda aydınlatma yükümlülüğünün de bu amaçlar doğrultusunda yeniden yerine
  getirilmesi yükümlülüğü kaldırılarak tek bir aydınlatma metni ile bu yükümlülüğün yerine
  getirilebileceği düzenlenmiştir.
 • Kurum’un VERBİS’e kayıt ile ilgili veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı ve mali bilanço
  toplamına göre istisna getirebileceği yönünde ekleme yapılmıştır.