Herşey Dahil Otel Sistemine Hukuki Bakış -1

Paket Tur Sözleşmeleri ve Paket Tur hizmeti, mevzuatta çeşitli Kanun ve Yönetmelikler
kapsamında düzenlenmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da paket
turlara ilişkin düzenleme 13.06.1990 tarihli 90/314/AET sayılı Konsey Yönergesi esas alınarak
hazırlanmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca Paket Tur
Sözleşmeleri, ulaştırma, konaklama ve ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan
başka turizm hizmetlerinin en az ikisinin birlikte her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya
satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik
konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.

Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 1618 sayılı
Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca çıkarılmış olan Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nde
de bu tanıma paralel tanımlar yer almaktadır. Bir sözleşmenin paket tur kapsamında
değerlendirilmesi durumunda ise, satıcı sözleşmeyi ilgili mevzuat hükümlerince
düzenleyerek, ön bilgilendirme amaçlı broşür verme gibi yükümlülüklerini yerine
getirmelidir.

Ancak, ilgili yasal düzenlemelerde turun paket tur kapsamına girmesi için verilen
hizmetlerden “ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm
hizmetleri” nin kapsamı açıkça belirtilmemiş olup, bu hizmetlerin ne olduğu konusunda bir
açıklık bulunmamaktadır.