a. Halka Arzdan veya Nitelikli Yatırımcıya Satıştan Önceki Dönem

Bu dönemde, GSYO sermayesinin yüzde on ve daha fazlasını temsil eden payların ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirlerinde SPK’den izin alınması gerekmektedir. Buna aykırı olarak gerçekleştirilen pay devirlerinin pay defterine kaydedilmesi yasaktır. Eğer söz konusu pay devirleri, pay defterine kaydedilmişse yapılan bu kayıtlar hükümsüzdür. Bu kapsamdaki pay devirlerinde yeni ortaklar, Tebliğ’in 6. maddesinde belirtilen “ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlaması ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olması” şartı dışında GSYO ortakları için zorunlu olan şartları taşımak zorundadır. Yine %10’dan daha az orandaki pay edinimlerinde ortaklıkta pay edinecek yeni ortakların da yukarıda belirtilen şart dışında ortaklık şartları taşıdıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü içinde SPK’ye iletmesi gerekmektedir.

b. Halka Arzdan veya Nitelikli Yatırımcıya Satıştan Sonraki Dönem

  • Bu dönemde GSYO’da yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, -yukarıda belirtildiği gibi- Tebliğ’in 6. maddesinde belirtilen “ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlaması ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olması” şartı dışında GSYO ortakları için zorunlu olan şartları taşıması zorunludur.
  • Bu dönemde, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan imtiyazlı payların devri için SPK’nin izni gerekmektedir. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarına ilişkin gereken belgeleri pay edinimini takip eden 10 iş günü içinde SPK’ye iletmeleri gerekmektedir.
  • Bu dönemde yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, yukarıda belirttiğimiz şartları sağlayamamaları halinde, yönetim kontrolünü sağlayan paylarını, şartları sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.
  • Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan imtiyazlı payların devrinde imtiyazlı payları devralacak ortaklar için zorunlu pay alım teklifi zorunluluğu doğarsa, söz konusu ortakların diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali güce sahip olması gerekmektedir.
  • Belirtilen esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirlerin pay defterine kaydedilmesi yasaktır. Buna rağmen devirlerin pay defterine işlenmesi halinde söz konusu kayıtlar hükümsüz kabul edilmektedir.

c. Lider Sermayedarın GSYO’daki Payını Devri

Bu durum, Tebliğ’de özel olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre lider sermayedar, ortaklıkta imtiyazlı pay bulunmaması halinde ortaklıkta yönetim kontrolünü sağlayan payları; ortaklıkta imtiyazlı pay bulunması halinde ise yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgarî yüzde yirmi beşi oranındaki payları Tebliğ’in 11. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ulaşılması gereken asgarî halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredemez. (m. 16/7).