Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’nda (“GSYO”) ortaklık payları, nama ya da hamiline yazılı olarak ihraç edilebilmektedir. GSYO’da payların devrine ilişkin düzenlemeler, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)’nin (“Tebliğ”) 16. maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan düzenlemeler payların imtiyazlı ve imtiyazsız olmasına göre düzenlemeler içermektedir. Bu nedenle öncelikle GSYO’ların imtiyazlı pay ihracına ilişkin Tebliğ’in 15. maddesi incelenmelidir.

Paylarını halka arz eden GSYO’ların, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu aday gösterme imtiyazı veren paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir pay ihraç etmeleri yasaktır (m. 15). GSYO’ların halka açılmasından sonra ise yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazını içerecek imtiyaz yaratmasına izin verilmemiştir. Bununla birlikte yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı, SPK’nin belirlediği esaslar çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolara göre –faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller dışında- üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda SPK tarafından kaldırılabilecektir.