İş Hukuku

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflar ile şirketlerin iş hukuku alanlarındaki tüm düzenlemeleri çerçevesinde, güncel mevzuatı baz alarak müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkarda arabuluculuk görüşmelerine katılınması ile dava süreçlerinin takip edilmesi, işçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi, işçi – işveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması, işçi – işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin süreçlerin takibi, hizmet ilişkisinin sona ermesi kapsamında ikale sözleşmelerinin hazırlanması, işçi – işveren ilişkisi çerçevesinde sözleşmeden ve kanundan doğan bildirimlerin yapılması, işçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması, AR – GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi, grev ve lokavt süreçlerindeki müzakereler ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi yönetmeliklerin hazırlanması, mevzuat kapsamında şirket çalışanlarına eğitimler verilmesi ile işi sağlığı ve güvenlği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda şirketlere danışmanlık verilmesi gibi hizmetler, iş hukuku kapsamında Gemicioğlu Hukuk Bürosu tarafından verilen hizmetler arasındadır.