Aydınlatma Metni

GEMİCİOĞLU HUKUK BÜROSU

İNTERNET SAYFASI İLETİŞİM VE KARİYER FORMU

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Gemicioğlu Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı Av. Dr. Bora Gemicioğlu’nun sahibi olduğu “https://gemicioglu.av.tr/iletisim/” adresli internet sayfası üzerinden gönderdiğiniz iletişim ve kariyer formlarını doldurarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından Av. Dr. Bora Gemicioğlu “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna Hukuk Büromuzca yüksek önem verilmektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen tarafımız ile, doldurduğunuz iletişim formunda yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

İletişim ve kariyer formuna yakınlarınıza ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz kabul edilmektedir. 

Doldurduğunuz iletişim ve kariyer formunda aşağıdaki kişisel veriler toplanmaktadır;

 • Ad, soyadı,
 • E-posta adresi, telefon numarası,
 • İletişim Konusu,
 • Mesaj kısmında yer alabilecek kişisel veriler,
 • Özgeçmişiniz içerisinde yer alan kişisel verileriniz.

Doldurduğunuz iletişim ve kariyer formunda yer alan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • İnternet sitesinde yer alan iletişim sayfasından doldurulan kariyer formlarında temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda, Hukuk Büromuz sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Doldurduğunuz iletişim ve kariyer formu içerisinde yer alan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Doldurduğunuz iletişim ve kariyer formu içerisinde toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir;

Hukuk Büromuz, doldurduğunuz iş başvuru formları içerisinde yüklemiş olduğunuz özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileri açık rızanıza dayanılarak diğer kişisel verileri ise sözleşmenin kurulması için gerekli olması, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu anlamda internet sayfası üzerinde yer alan iletişim ve kariyer formuna ilişkin “Gönder” sekmesine tıklayarak işbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine onay vermektesiniz.

Doldurduğunuz iletişim ve kariyer formları içerisinde toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşılabilmektedir;

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Hizmet Aldığımız Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Veri Sorumlusuna başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “Büyükdere Cad. Ecza Sok. No.6 Safter İş Merkezi Kat:2 9. Bölüm 1.Levent – İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Gemicioğlu Hukuk Bürosu