• Dönüşüm başvurularında şekli ve esasları SPK tarafından belirlenecek dönüşüm başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte SPK’ye başvurulması gerekmektedir.
  • SPK’ye yapılacak başvuruda asgari olarak; ortaklığın yatırım yapmayı planladığı sektörler, yatırım stratejisi, yatırımdan çıkış süresi hedefleri, sermaye artırımları ile halka arzın veya nitelikli yatırımcıya satışın gerçekleştirilmesinin planlandığı dönemler, planlanan sermaye artırımlarının tutarları, alınacak veya verilecek danışmanlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmış fizibilite etüdüne yer verilmelidir.
  • SPK tarafından başvurunun uygun görülmesi halinde esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması talebi ve sermayenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ödenmiş olduğunu gösterir belgeler ve gerekli diğer belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı’na başvurulmalıdır.
  • Dönüşüm işlemlerinde, esas sözleşme değişikliğinin onaylanacağı genel kurulun, konuya ilişkin SPK izninin tebellüğ edildiği tarihi müteakip en geç 30 gün içinde gerçekleştirilmesi ve genel kurul kararının genel kurul toplantısını takip eden en geç 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur.
  • Ortaklıklar; dönüşüme ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi’nde ilanına ilişkin belgeleri, ilan tarihini takip eden altı işgünü içinde SPK’ye göndermelidir.