Anonim Ortaklığın Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına Dönüşmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da uygun görülmektedir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına (“GSYO”) ilişkin esasları düzenlemek üzere, SerPK’nin 48 ve 49. maddelerine dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından hazırlanan “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)”, (“Tebliğ”) yürürlükte olup konunun detaylarına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bir anonim ortaklığın GSYO’ya dönüşümü için SPK’ye başvuruda bulunması ve bu başvurunun SPK tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Bu başvurunun SPK’ce uygun görülebilmesi için Tebliğ’in 5. maddesinde belirlenmiş dönüşüm şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • Ortaklığın kayıtlı sermayeli anonim ortaklık olması gerekmektedir. Eğer kayıtlı sermayeli anonim ortaklık değil de esas sermaye sistemine tabi anonim ortaklık ise kayıtlı sermaye sistemine geçmek için SPK’ye başvurması gerekmektedir.
  • Dönüşümde SPK düzenlemelerine uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçirilmiş finansal tablolardaki mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile özsermayesinin her birinin 20.000.000 TL’den az olmaması gerekmektedir.
  • Dönüşümde şirketlerin paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin tam ve nakden ödenmiş olması gerekmektedir.
  • Ticaret unvanında “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması gerekmektedir. (Bu zorunlulukla ilgili olarak, Tebliğ’in 38. maddesi ile SerPK ve Tebliğ’e uygun olarak kurulan ve faaliyet gösteren ortaklıklar dışında başka kuruluşların ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında “girişim sermayesi yatırım ortaklığı”, “GSYO” veya aynı anlama gelebilecek başka bir ibarenin kullanılması yasaklanmıştır.)
  • Mevcut ortakların bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması gerekmektedir.
  • Mevcut esas sözleşmesini SerPK ve bu Tebliğ hükümlerine uygun şekilde değiştirmek üzere SPK’ye başvurmuş olması gerekmektedir.
  • Yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürün bu Tebliğ’de öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir.
  • Başlangıç sermayesinin/çıkarılmış sermayenin %25’i oranındaki paylarının, bu Tebliğde belirlenen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğinin veya nitelikli yatırımcılara satılacağının SPK’ye karşı taahhüt edilmelidir.
  • Mevcut ortaklardan en az birisi lider sermayedar olmalıdır.

Bir ortaklığın GSYO’ya dönüşümünün ardından yapılacak tüm esas sözleşme değişikliklerinde SPK’nin uygun görüşünün alınması zorunludur.